Szamotuły

Poszukiwani kandydaci do komisji wyborczej

Dodano: 2009-04-16
      Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 
 
      Na podstawie art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr25, poz.219) w związku z art. 48, ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz.U. z 2001r. Nr 46, poz.499 z późn. zm.) obwodowe komisje wyborcze powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły.
W skład komisji powołuje się:
1) od 6-10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.,
2) jedną osobę wskazaną przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych
gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych do obwodów stałych,
- dla obwodu w Szpitalu pracownika Szpitala,
- dla obwodu w Areszcie Śledczym pracownika Aresztu.
Kandydatami na członków komisji mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborczym gminy Szamotuły.
Pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić do każdej komisji tylko po jednym kandydacie. 
W zgłoszeniu należy podać : 
1. nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia,
2. imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata
na członka obwodowej komisji wyborczej,
3. numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy,
4. oświadczenie kandydata, że jest ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy Szamotuły
i wyraża zgodę na powołanie w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .....  
Pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba zgłoszenia może dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, pokój nr 10 w terminie: do 8 maja 2009r. w godz. 12.00 –15.00. 
W przypadku zgłoszenia więcej niż 10 kandydatów skład osobowy komisji ustala się w drodze publicznego losowania, natomiast w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 kandydatów, uzupełnienia składu komisji do jej minimalnego składu dokonuje Burmistrz spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy.
 
Urzędnik Wyborczy Miasta i Gminy Szamotuły
Stanisława Szymaniak