Miasto i Gmina Szamotuły
Powróć do: Gmina Szamotuły

Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

ul. Dworcowa 26, 64-500 SZAMOTUŁY
tel.: +48 61 29-27-501 - centrala
fax: +48 61 29-20-072

e-mail: umig@szamotuly.pl
Internet: www.szamotuly.pl
 
BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI
46 9072 0002 2004 0404 1166 0001
 


 
OBSŁUGA INTERESANTÓW

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Wydział Spraw Obywatelskich:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00 (pobranie biletu do 15:30)
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30 (pobranie biletu do 15:00)

 

Burmistrz

Piotr Michalak +48 61 29 27 500

Zastępca Burmistrza

dr Szymon Strojny +48 61 29 27 500

Sekretarz

Karol Hartwich +48 61 29 27 506

Skarbnik

Witold Koczorowski +48 61 29 27 554

 

Komórka organizacyjna

Funkcja

Nr telefonu

Wydział Administracyjno – Gospodarczy Karol Hartwich
Kierownik
+48 61 29 27 506
Wydział Spraw Obywatelskich Hanna Piątkowska
Kierownik
+48 61 29 27 520
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Agnieszka Czapka
Kierownik
+48 61 29 27 540
Wydział Podatków i Opłat Paulina Romanowska
Kierownik
+48 61 29 27 552
Wydział Finansowo – Budżetowy Lucyna Swoboda
Kierownik
+48 61 29 27 559
Wydział Gospodarki Odpadami Marta Kaczmarek
Kierownik
+48 61 29 27 533
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Dariusz Wachowiak
Kierownik
+48 61 29 27 570
Wydział Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej Rafał Stachowiak
Kierownik
 +48 61 29 27 581
Wydział Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych Marcin Piechocki
Kierownik
+48 61 29 27 586
Zespół ds. Kadr i Spraw Pracowniczych Jagoda Kubicka
Inspektor
 +48 61 29 27 500 +48 61 29 27 507
 Wydział Administracyjno – Gospodarczy obsługa Rady Miasta i Gminy Szamotuły Monika Głowacka
Inspektor
+48 61 29 27 502
Urząd Stanu Cywilnego Barbara Mrówka
Kierownik
+48 61 29 27 526

 

Przyjmowanie interesantów

Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza Miasta i Gminy Szamotuły. Interesanci zainteresowani rozmową z Burmistrzem zgłaszają taką potrzebę określając temat rozmowy. Zgłoszenia  mogą  być  składane  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej, na e-mail:sekretariatburmistrza@szamotuly.pl lub telefonicznie  za  pośrednictwem Sekretariatu  Burmistrza.  Zgłoszenie  należy  uzupełnić  o  wskazanie  numeru  telefonu kontaktowego. Zgłoszenia niezawierające danych interesanta, tj. imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego i numeru telefonu kontaktowego będą pozostawiane bez rozpoznania. O  wyznaczeniu  terminu spotkania z Burmistrzem klienci powiadamiani są telefonicznie lub drogą  elektroniczną. Skargi i wnioski  rozpatrywane są zgodnie z przepisami KPA i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002  r.  w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

1. Obsługa  interesantów  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Szamotuły:

  • w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00,
  • od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

2. Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16:00 po uprzednim pobraniu biletu z biletomatu aktywnego do godz. 15:30,
  • od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15:30 po uprzednim pobraniu biletu z biletomatu aktywnego do godz. 15:00.

Obsługa interesantów niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w zakresie usług odmiejscowionych realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich prowadzona jest wyłącznie w poniedziałki.

Osoby niepełnosprawne, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,  kobiety  w  widocznej  ciąży  oraz  kobiety  z  dziećmi  do  lat  3, podczas  osobistego  załatwiania  spraw  urzędowych,  obsługiwane  są  poza  kolejnością,  z pierwszeństwem obsługi przed innymi interesantami.