Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
deszcz
19°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szamotuly.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Informacja o skrótach klawiaturowych.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje na temat procedury składania skarg na brak dostępności:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Nowak, marcin.nowak@szamotuly.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48612927583. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W tej części zostały zamieszczone informacje, dotyczące dostępności architektonicznej obiektów, w których siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach.
Budynki będące siedzibą władz Gminy są tylko częściowo dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W związku z tym każdy budynek wraz z najbliższymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych, został opisany odrębnie.

I Budynek główny („A") Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26

Budynek główny („A") w którym mieszczą się następujące wydziały: Kancelaria, Wydział Administracyjno – Gospodarczy, Wydział Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych, Wydział Spraw Obywatelskich, Biuro Rady Miasta i Gminy Szamotuły, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Podatków i Opłat, Wydział Finansowo – Budżetowy, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, Skarbnik, Sekretarz, Wydział Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej.

Opis dostępności architektonicznej głównego budynku Urzędu:

Wejście główne od strony ul. Dworcowej jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą kamienne schody.
Wejście od strony ul. Wojska Polskiego przez dziedziniec wewnętrzny jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; z poziomu dziedzińca jest wejście do przedsionka windy, którą można się dostać na poziom -1; 0 i +1. Jest możliwy podjazd pod budynek wjazdem głównym na dziedziniec.
Na poziomie 0 istnieje bezpośredni dostęp wózkiem do Biura Rady MiG Szamotuły, Wydziału Spraw Obywatelskich, Kancelarii i Wydziału Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych. Pośredni dostęp przez salę ślubów jest możliwy do Urzędu Stanu Cywilnego.
Na poziomie -1 zlokalizowano toalety do których jest dostęp poprzez windę.
Poziom +1 dostępny jest również w sposób bezpośredni dla osób z niepełnosprawnością ruchową (winda). Na poziomie tym zlokalizowane są gabinety: Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnika. Ponadto mieści się Wydział Podatków i Opłat.
Poziom +2 jest w chwili obecnej niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest możliwość kontaktu z pracownikami Wydziału Finansowo – Budżetowego, Sekretarzem, Informatykami i pracownikami Wydziału Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej po umówieniu spotkania telefonicznie.


II Budynek („D") Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 24

Budynek („D") w którym mieszczą się: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Gospodarki Odpadami i Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Opis dostępności architektonicznej budynku („D") Urzędu:

Budynek nie dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Możliwość kontaktu z urzędnikami została zapewniona poprzez telefoniczne umówienie spotkania. Na drzwiach wejściowych do budynku od strony parkingu zamieszczono wykaz nazwisk urzędników z numerami telefonów.
Przed budynkiem bezpośrednio od strony parkingu zlokalizowano 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.